Nabídka studia teologie

Institut ekumenických studií

pátek 28. prosince 2012

Proč mluvčí KBS neříká pravdu?

Kauza odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka na Slovensku stále budí vášně, zvlášť po veřejném vystoupení Bezáka v médiích před Vánocemi. Mnozí, zvlášť z řad Bezákových odpůrců, zapomínají na to, že hlavním důvodem současné krize je nečekané odvolání arcibiskupa, neschopnost Vatikánu a slovenských biskupů toto odvolání zdůvodnit, místo toho sledujeme neúspěšné snahy o jeho diskreditaci a nevěrohodné vystupování církevních představitelů. 

Není to odvolaný arcibiskup Bezák, ale především arcibiskup Zvolenský a mluvčí slovenské biskupské konference Kováčik, kdo budí další pochybnosti o postupu v této kauze a svým trapným a nevěrohodným vystupováním poškozují slovenskou katolickou církev. Zájemce znovu odkazuji na audiozáznam z tiskové konference arcibiskupa Zvolenského (z 8. listopadu 2012), který velmi pochybným a nesrozumitelným způsobem odpovídá na otázky novinářů ohledně arcibiskupa Bezáka

Mluvčí KBS Jozef Kováčik (nar. 1972, mluvčím je od roku 2006, jeho životopis viz např. ZDE) už prokázal, že jeho vyjádření je třeba brát s rezervou. Když 28. června 2012 František Mikloško informoval média o chystaném odvolání arcibiskupa Bezáka (viz např. rozhovor pro Týždeň ZDE) a třicet jedna lidí (jejich jména viz třeba ZDE) vyjádřilo Bezákovi podporu veřejným listem nunciovi Mariu Giordanovi, prohlásil Kováčik pro média, že jde o překvapivou zprávu, že takové informace z Vatikánu nemají a že Mikloško vytváří konspirační teorie jako Dan Brown.Vzápětí se ukázalo, že Mikloško měl pravdu. Arcibiskup Bezák byl 26. června vyzván apoštolským nunciem (s odvoláním na rozhodnutí papeže) k veřejnému zřeknutí se úřadu (spolu s požadavkem na vysídlení z arcidiecéze a nekomunikace s médii - viz o tom ještě níže), s týdenní lhůtou. Hned z následujícího dne, 27. června, pochází dokument nuncia oznamující arcibiskupovi, že po odmítnutí zřeknutí se úřadu je odvolán, což bude oficiálně zveřejněno 2. července (přepis a překlad obou textů viz ZDE /Sám Bezák v dokumentu ČT - cca 32:50 min - tvrdí, že byl na nunciaturu pozván 26. a pak 28., kdy byl opět vyzýván k rezignaci pod hrozbou odvolání./). Ponechme nyní stranou samotnou formu tohoto "odvolání", kdy se teprve 8. listopadu mohl arcibiskup Zvolenský s radostí pochlubit s předtištěným listem z 18. října /nebyl adresovaný Bezákovi, ale Zvolenskému a je formulován hodně zdrženlivě/ alespoň s vlastnoručním podpisem papeže (arcibiskup Zvolenský v říjnu pobýval v Římě, kde byl oficiálně na synodě, nepochybně měl dost času na to, aby si takový list vyjednal, čímž si mohl vysloužit potvrzení v čele sovenské biskupské konference - už jsem o tom psal ZDE). Důležitá je nevěrohodnost mluvčího KBS Kováčika. Ten se poté vymlouval tvrzením, že dokud to není zveřejněné, tak to neplatí. Ani to však neospravedlňuje jeho lež a pokus o zesměšňování Mikloška. Vždyť informaci mohl nechat bez komentáře.

Zdá se, že Jozef Kováčik ve svém nevěrohodném vystupování hodlá pokračovat. V rozhovoru pro HN-online.sk ze 17. prosince 2012 reaguje na veřejné vystoupení Róberta Bezáka. Zatímco některá vyjádření Kováčika jsou tvrzení proti tvrzení, jiná jsou vysloveně nepravdivá.


1) Např. Kováčikovo tvrzení, že podnět k vizitaci přišel "zo Svätej stolice" je v rozporu s prohlášením apoštolské nunciatury z 9. července: "Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze, Štátny sekretariát Jeho Svätosti poveril Kongregáciu pre klérus pripraviť apoštolskú vizitáciu v tejto partikulárnej Cirkvi s cieľom, aby preskúmala pravdivosť sťažností týkajúcich sa biskupa arcidiecézy J. Ex. Mons. Róberta Bezáka." (viz ZDE)


2) Nepravdivé je také Kováčikovo tvrzení, že takto prý bylo za posledních let odvoláno více než 70 biskupů z celého světa, tudíž případ arcibiskupa Bezáka prý není ojedinělý.

To není pravda. Včetně arcibiskupa Bezáka jsou z posledních let známy pouze 4 případy, kdy došlo k odvolání tímto způsobem, tj. pomocí formule "ha sollevato dalla cura pastorale" (bez odvolání na některý z kánonů CIC) - všechny případy jsem s odkazem na komentátora Johna L. Allena zmínil ve svém starším článku, viz též odkazy na texty právníka Edwarda Peterse o odvolání biskupů.

Na rozdíl od kauzy arcibiskupa Bezáka ve zbylých třech případech byly důvody veřejně známé. Ve dvou případech šlo o finanční machinace, včetně korupce. Problémem australského biskupa Morrise bylo jeho dlouhodobé a veřejné vystupování a vyjadřování v rozporu s magisteriem (nejčastěji se uvádí jeho vyjadřování ve prospěch svěcení žen), přesto k jeho odvolání došlo až po více než pěti letech porad a diskuzí.


3) S tím souvisí další pochybné tvrzení Kováčika o tom, že papež o kauze přemýšlel "dlouho".

Tady se samozřejmě můžeme přít o to, co to znamená dlouho. Např. proces s již zmiňovaným australským biskupem Morrisem trval několik let. V kauze Bezák šlo naopak o rychlé a pro mnohé překvapivé rozhodnutí (viz např. vyjádření slovenských redemptoristů: prohlásili, že arcibiskupa Bezáka "dlhodobo poznáme /v letech 1993-2005 byl jejich představeným - moje pozn./ ako dobrého človeka, kňaza a rehoľníka i biskupa. Nedokážeme si spojiť tento obraz, ktorý o ňom máme, so správou o jeho odvolaní. V duchu poslušnosti voči Svätému Otcovi toto rozhodnutie vo viere prijímame, a dúfame, že dôvody jeho prekvapivého odvolania budú vysvetlené.").

Ono "dlouho" nepochybně vychází ze zveřejněných textů a má budit zdání konzistence. Již zmíněný list nuncia Giordana z 26. června, kterým vyzval arcibiskupa Bezáka k rezignaci, zmiňuje "dlouhé uvažování a intenzivní modlitbu", které prý předcházely rozhodnutí papeže. Rovněž již zmíněný papežův list z 18. října zmiňuje "dlouhou modlitbu". Vyjádření slovenské nunciatury z 9. července mluví "jen" o "pozorném zvážení a modlitbě". Jsou to však jen veřejně dostupné překlady, takže nevím, co uvádí originály.

Pouhý chronologický sled událostí však vypovídá o něčem jiném (procesní postup popisuje např. prohlášení slovenské nunciatury z 9. července 2012 - viz ZDE):
 • Údajně na základě početných udání od kněží a věřících především z trnavské arcidiecéze došlo k zahájení šetření.
 • V lednu 2012 proběhla apoštolská vizitace (ponechme nyní stranou, že pro některé kruhy byla v té době záležitost arcibiskupa Bezáka již hotovou věcí a vizitátor biskup Baxant zjišťoval, jak Slovensko přijme jeho odvolání).
 • Záležitost poté prošetřovala Kongregace pro klérus ve spolupráci se Státním sekretariátem a Kongregací pro biskupy.
 • Kongregace pro biskupy seznámila arcibiskupa Bezáka s nejdůležitějšími body a požádala jej o vyjádření. Podle Sandra Magistra se tak stalo listem prefekta kardinála Marca Ouelleta ze dne 3. května. Jedná se o 11 otázek, které spolu s odpovědmi arcibiskupa Bezáka zveřejnila televize TA3 - viz ZDE. K tomu jen zopakuji to, co jsem napsal již v srpnu: "Ačkoliv trapnost některých otázek a charakter připomínající ověřování si do Vatikánu došlých udání svědčí o možné autentičnosti dokumentu /ta byla později v podstatě potvrzena/, je velmi nepravděpodobné, že by některá z výtek byla dostatečným důvodem pro odvolání arcibiskupa."
 • Odpovědi arcibiskupa Bezáka, spolu se závěrečnou zprávou /z Kongregace pro biskupy/ a vyjádřením Státního sekretariátu a Kongregace pro klérus, byly předloženy papeži, který se rozhodl požádat arcibiskupa Bezáka, aby se zřekl pastoračního působení v trnavské arcidiecézi.
 • Prohlášení slovenské nunciatury trochu tajemně mluví o možnosti setkání arcibiskupa Bezáka s papežem. Prý o něj Bezák žádal, prý mu byla tato možnost Kongregací pro biskupy poskytnuta, ale nakonec se setkání neuskutečnilo.
 • Dne 26. června byl arcibiskupovi Bezákovi předán na nunciatuře list podepsaný nunciem, který ho vyzývá k rezignaci. Zajímavou skutečností je, že list obsahuje požadavek sídlit mimo území arcidiecéze: "po zverejnení zrieknutia sa úradu, ako emeritný arcibiskup bez nároku budete musieť sídliť mimo územia Trnavskej arcidiecézy a budete sa musieť zdržiavať používania masmédií v súvislosti s Vaším prípadom." (zdroj: ZDE). To podle kán. 402, § 1 předpokládá nějaké "zvláštní okolnosti" (jinak příslušný paragraf předpokládá ponechání bydliště emeritního biskupa v této diecézi: "Biskup, jehož zřeknutí se úřadu bylo přijato, dostává označení „emeritní“ biskup své diecéze, a přeje-li si, může si ponechat bydliště v této diecézi, pokud v určitých případech vzhledem ke zvláštním okolnostem neučinil Apoštolský stolec jiné opatření."). 
 • Po odmítnutí rezignace arcibiskupem Bezákaem, bylo 2. červnece v poledne zveřejněno jeho "odvolání" /o průběhu odvolání a jednání na nunciatuře jsem se už zmiňoval výše/.

Takže ono "dlouhé rozhodování" papeže spadalo do období nejdříve od poloviny května (poté, co arcibiskup Bezák odpověděl na otázky z 3. května a Kongregace je zpracovala) do konce června (obdobná personální rozhodnutí se samozřejmě nedělají ze dne na den, takže čas byl jistě kratší). Jistě není bez zajímavosti, že zhruba v té době Vatikánem zásadním způsobem otřásaly jiné kauzy:  
 • 24. května vyslovila dozorčí rada Institutu pro náboženská díla (tj. Vatikánské banky) nedůvěru jejímu prezidentovi Gotti Tedeschimu, následně italská policie u něj provedla domovní prohlídku a zabavila řada dokumentů, proti čemuž Vatikán protestoval. 
 • O dva dni později, 26. května, byl zatčen papežův nejbližší spolupracovník, majordomus Paolo Gabriele, který byl uvězněn a obviněn z vynášení tajných dokumentů (v říjnu byl odsouzen a 22. prosince papežem omilostněn a propuštěn z vězení). 
 • V té době rovněž probíhalo intenzivní vyšetřování úniků tajných dokumentů, tzv. Vatileaks. Součástí tříčlenné vyšetřovací komise, která zahájila svojí činnost 24. dubna 2012, byl rovněž slovenský kardinál Jozef Tomko. Vyšetřování běželo na plné obrátky, podle vatikánského tiskového mluvčího Lombardiho bylo týdně vyslechnuto průměrně 4-5 osob.

A to nemluvím o celé řadě dalších aktivit, které zaměstnávaly osoby, jež vystupují v kauze odvolaného arcibiskupa Bezáka. Např. kardinál Ouellet nejenom zastupoval papeže na Mezinárodního eucharistického kongresu v Dublinu (ve dnech 10. - 17. června), ale účastnil se rovněž předcházejícího teologického sympózia v irském Maynoothu (ve dnech 6. - 9. června, viz ZDE).

Pomineme-li reálnou situaci, kdy o záležitostech více než 5000 biskupů po celém světě samozřejmě nerozhoduje ani sám papež, ani prefekt Kongregace pro biskupy, nýbrž se musí spolehnout na podklady, které jsou jim předloženy, tak závěrečné posouzení kauzy odvolaného arcibiskupa Bezáka spadá do období, kdy Vatikánem otřásaly zcela jiné a mnohem závažnější kauzy.

Ostatně arcibiskupem Zvolenským s oblibou opakované tvrzení o papežově bolestném rozhodování mi připadá minimálně podezřelé. Jednak stále není zřejmé, co tak strašného arcibiskup Bezák provedl, že to papeže rozesmutnilo (pokud nepřijmeme výklad, že by papeže rozesmutnila nekolegialita jeho kolegů-biskupů, takže pro klid a obnovení "účinné kolegiality" musel odvolat Bezáka, který mezi ně "nezapadl"; navíc ve svém listu z 18. října musel papež nabádat ostatní biskupy, aby spolubratra alespoň provázeli modlitbou a se zájmem). Jednak je zřejmé, že v době papežova údajného rozhodování musel řešit mnohem zásadnější a bolestnější záležitosti, tj. zradu ve svém vlastním domě. Vždyť máme veřejně potvrzené od státního sekretáře kard. Bertoneho, že papež v té době především "velmi bolestně prožíval zradu svého majordoma, kterého měl rád jako vlastního syna" (ve zprávě RaVatu ze dne 19. června - ZDE).4) Jednou z centrálních výpovědí rozhovoru mluvčího KBS Kováčika je odmítnutí tvrzení arcibiskupa Bezáka, že by arcibiskup Zvolenský v květnu věděl o chystaném odvolání. Ve srovnání s předchozími tvrzeními, zde sice nemáme jasný doklad, ale považuji za zcela vyloučené, že by předseda biskupské konference a metropolita nebyl informován o procesu a hrozícím odvolání jednoho z biskupů-sufragánů. Zvlášť když iniciátoři procesu byli lidé ze Slovenska (viz znovu vyjádření nunciatury z 9. červenec 2012: „Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze...“) a svoji roli museli sehrát i další slovenští biskupové (viz v papežském listu z 18. října zmiňovaná obnova účinné kolegiality biskupů - odkud by jinak papež čerpal informace o jejím narušení a zda by to zcela logicky nekonzultoval s jejím předsedou /angažmá některých slovenských biskupů v této kauze  muselo být větší než připouští Kováčik/).

Jak je možné, že arcibiskup Zvolenský údajně ještě v květnu nevěděl o chystaném odvolání arcibiskupa Bezáka, když např. Mikloško tvrdí, že už v lednu, během apoštolské vizitace, biskup Baxant zjišťoval, jak na Slovensku přijmou odvolání arcibiskupa Bezáka? (viz např. jeho rozhovor pro Týždeň z 28. června 2012 ZDE, jeho tvrzení však už není možné ověřit u spišského biskupa Tondry, který v květnu 2012 zemřel).

Buď tedy arcibiskup Zvolenský, resp. mluvčí KBS Kováčik, lže nebo je arcibiskup Zvolenský Vatikánem považován za tak nespolehlivého nebo nekompetentního, že jej při řešení zásadních otázek jeho církevní provincie obchází a neinformuje. Samozřejmě se nabízí ještě jiné vysvětlení, které podal mluvčí Kováčik ohledně výše zmíněného lhaní při komentování informací Františka Mikloška o odvolání arcibiskupa Bezáka, tedy dokud to nebylo zveřejněné, tak to neplatí.


4) Už mě ani nepřekvapuje, že většina obhájců správnosti odvolání arcibiskupa Bezáka prokazuje zcela elementární neznalost katolické eklesiologie, když biskupa považují jen za jakéhosi pověřence papeže, který je papežem svobodně jmenován nebo odvoláván. Mluvčí Kováčik  v podstatě přirovnává vztah papež-biskup vztahu biskup-kněz. Možná v jeho vyjádření můžeme zaslechnout i trochu škodolibou poznámku ("Aj arcibiskup Bezák preložil množstvo kňazov a nevysvetľoval veriacim dôvody. Mal na to plné právo."), každopádně se jedná o odlišnou situaci. Jen ve stručnosti připomínám: Zatímco kněz je skutečně pomocníkem biskupa a ve výkonu kněžství jsou kněží závislí na biskupech (LG 28), tak biskup není pouhým náměstkem papeže, nýbrž "řídí svěřené místní církve jako zástupci a vyslanci Kristovi... moc, kterou vykonávají osobně Kristovým jménem, je vlastní, řádná a bezprostřední" (LG 27).

Již zmiňovaný americký právník Edward Peters při úvahách nad odvoláním australského biskupa Morrise přemýšlí nad tím, že se může jednat o nový způsob, jak chce Vatikán odvolávat biskupy z jejich úřadu (viz ZDE). Považuje to za výzvu pro moderní eklesiologii a pro kanonisty.

Kodex církevního práva  v kán. 377, § 1 uvádí, že "papež biskupy buď svobodně jmenuje, nebo zákonně zvolené potvrzuje" (tento druhý způsob ve druhém tisíciletí převažoval, zatímco zmíněná "svobodná volba" je něco nového, co se celocírkevně rozšířilo především po vydání kodexu v roce 1917). Kodex však nikde neuvádí, že by papež stejně svobodně mohl biskupy odvolávat. Tedy různá srovnání s poměry ve velkých firmách nebo ve vládách zde nejsou na místě.

Možná jsme svědky dalšího posílení centralismu a neomezené moci Vatikánu, která vzbuzuje mnohé otázky. Takové pojetí jde zřejmě i nad rámec konstituce I. vatikánského koncilu Pastor aeternus (1870), ve které bylo zformulované učení o papežské neomylnosti a jeho jurisdikčním primátu nad celou církví, ale nebyla zpochybněna "řádná a bezprostřední moc" bikupů.

V Pastor aeternus se totiž zároveň uvádí: "Tato moc Nejvyššího velekněze nemůže překážet řádné a bezprostřední moci biskupské. Touto mocí biskupové, kteří byli ustanoveni Duchem svatým a nastoupili na místo apoštolů, jakožto jednotliví praví pastýři pasou a vedou sobě určená jednotlivá stádce. Spíše je tato biskupská moc nejvyšším a všeobecným pastýřem utvrzována, posilována a chráněna..." (3. kap.)
Po vyhlášení konstituce německý kancléř Bismarck obvinil katolickou církev, že díky konstituci Pastor aeternus je třeba každého biskupa považovat již jen za papežského úředníka, přes kterého se teď bude vměšovat do politických záležitostí ostatních států.
Německý episkopát na to odpověděl společným listem (leden-únor 1875), kde mimo jiné uvádí: „Podle tohoto učení katolické církve je papež biskupem Říma, a ne biskupem nějakého jiného města nebo diecéze, není biskupem Kolína, Vratislavi, atd. Avšak jako biskup Říma je současně také papežem, t.j. pastýřem a hlavou celé Církve, hlavou všech biskupů a věřících. ... On nemůže změnit zřízení, které dal Církvi její božský Zakladatel... Církevní zřízení spočívá ve všech základních bodech na božském nařízení a je vyjmuté zpod jakékoliv lidské svévole. Silou tohoto božského ustanovení, na kterém papežství spočívá, existuje také episkopát; také ten má svoje práva a povinnosti na základě ustanovení, které vydal sám Bůh, a papež nemá právo ani moc je měnit. ... Církev zajisté není takovou společností, ve které by byla přijata nemorální a despotická zásada, že rozkaz představeného v každém případě ruší vlastní zodpovědnost.“
Papež Pius IX. reagoval na toto prohlášení německých biskupů dopisem (4. března 1875), ve kterém stojí: „Jasnost a solidnost vašeho vyhlášení je taková, že si už není možné nic víc přát, a tak poskytuje jen příležitost vám co nejsrdečněji blahopřát. ... Vaše učení podává původní katolické učení, které je také učením posvátného koncilu a tohoto Svatého stolce, brání ho jasnými a nevyvratitelnými důvody ...“

Kromě otázek teologických ukazuje kauza arcibiskupa Bezáka na problémy takového "svobodného papežova rozhodnutí". Je zřejmé, že ani papež ani prefekt Kongregace pro biskupy nemůže o každém z více než 5000 biskupů rozhodovat sám a musí se spolehnout na předložené podklady. Bez řádného procesu a náležitého zdůvodnění takového kroku je zde prostor pro pochybnosti o důvodech odvolání. Zvlášť když je posilují nevěrohodná, protichůdná a možná dokonce lživá vyjádření aktérů, kteří se jinak pouze schovávají za údajné rozhodnutí papeže.Spíše než obviňování odvolaného arcibiskupa Bezáka a pochybné výzvy "spolupatričnosti katolíckej Cirkvi" (??) by bylo na místě požadovat od oficiálních představitelů katolické církve na Slovensku, aby konečně přestali mlžit a lhát, což je zřejmě jediná cesta, jak obnovit vážně poškozenou věrohodnost katolické církve. Rovněž je otázkou, zda omluvu "Svatému otci" nedluží spíše arcibiskup Zvolenský za vyvlékání se z vlastní pastorační zodpovědnosti a svalování veškeré "viny" za odvolání arcibiskupa Bezáka na něj.


V neposlední řadě jde v kauze samozřejmě o peníze. V srpnu 2012 si podle článku v SME (ZDE) mluvčí KBS Kováčik v souvislosti s připravovaným velkorysým"vyrovnáním" v ČR povzdechnul, že stát římskokatolické církvi vrátil jen asi 60 procent z toho, na co má nárok. V prosinci 2012 slovenské Ministerstvo kultury zveřejnilo návrh plánovaných výdajů ze státního rozpočtu na chystané oslavy příchodu sv. Cyrila a Metoděje v příštím roce (viz ZDE). Předpokládám, že podobně jako v ČR může některým lidem vadit, že církev, jejíž představitelé disponují s účty s částkami přes milión dolarů (viz např. informace TA3), mají ještě další finanční požadavky na státu.

Kromě této materiální stránky je větším pohoršením zřejmě skutečnost, že taková instituce nejenom zřejmě provozuje netransparentní finanční transakce, ale zcela ignoruje přání veřejnosti, aby srozumitelně vysvětlila svá personální rozhodnutí, jež budí oprávněné otázky a spekulace.

Představitelé katolické církve na Slovensku tak velmi hazardují s věrohodností církve a jejího poslání.

56 komentářů:

 1. Nuz, ked si vezmeme ako dopadli Cyril s Metodom, Bezak je na tom este celkom dobre...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nestydíš se urážet svaté misionáře katolické víry? Tfui teufel.

   Vymazat
 2. Nadpois je mimo temy, sa mi zda. Ani jedena loz tu nie je fakticky ukazana, Je to skor akasi konspiracna teoria a osobna inerpretacia resp. dozinterpretacia vyrokov predstavitelov Cirkvi na SVK. Skoda pisat taky jednostranny clanok....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná by bylo dobré si článek znovu pomalu přečíst, na několik lží by jste fakticky narazil(a). Celou kauzu zhoršuje chování představitelů KBS v duchu Vašeho příspěvku...
   Ing. Pavel Karas

   Vymazat
 3. Velmi dobrý článok !!!
  Pri celkovej chronológii si človek uvedomí ako sa menila taktika kauzy.
  1, pošpinenie dobrého mena (onálepkovanie homoxexuál,...)
  2, neposlušnosť voči pápežovi, pápež je neomylný !?..
  3, nejasný dôvod odvolania(on a pápež vie - aký je dôvod !)
  4, chýba dokument o odvolaní podpísaný pápežom
  5, neskôr dodatočne napísaný list od pápeža adresovaný arcb. Zvolenskému a slovenským biskupom
  6, neustále potvrdzovanie neomylnosti a poslušnosti , autority cirkevnej hierarchie voči radovým veriacim mlčte , budte poslušný, verte, modlite sa a finacujte nás cirkevnú hierarchiu
  8, zastrašovanie diecéznych duchovných a reholníkov i veriacich
  7, po všetkom znovu vytiahnutá karta na oslabenie a zneistenie osoby arcibiskupa Bezáka je POSADNUTÝ DIABLOM !!!
  8, neustále sa hovorí o Bezákovi a nie o Sokolovi a jeho finačných aktivitách, o jeho poradcoch , o jeho pomocnom biskupovi Zvolenskom Toto je podstata !!!


  Je veľmi nebezpečná táto taktika, hra , kauza, ...
  Bola pripravovaná, premyslená vopred, ale zle odhadnutá
  arcb. Baxan sa pýtal "Čo sa stane ? Nič ? Časom utíchne ?
  STALO SA !!!


  Nikto nečakal na reakciu veriacich, modlitbové stretnutia, zhromaždenia v Bratislave, Trnave, Hlohovci, v Prahe ...
  Katolícka cirkev je polarizovaná ,lebo na základe klamstiev zo Slovenska smerom na Vatikán
  rozhodla CIRKEVNá HIERCHIA zle!!!
  Predstavitelia cirkevi na Slovensku v demokratickej spoločnosti sa správajú ako v stredoveku.
  " Mlčte !, Nepýtajte sa !, Budeš exkomunikovaný !...Nebudeš môcť pristupovať k sviatostiam ! , Budeš preložaný ! Budeš odvolaný !"

  Je to nebezpečné , lebo sa zabudlo na pána BOHA, ktorý sa raz vo večnosti sa bude pýtať VšETKýCH ako sme svoj život prežili v láske k blížnym, ako sme milovali aj svojich nepriateľov ...

  Podľa mňa kauza Bezák zakrýva finačné machinácie Sokola smerom na Vatikán !
  Neviem či zlyhal Baxan, nuncius, metropilita , konferencia biskupov Slovenska, hovorca..
  Obetovali Bezáka ,aby zachránili takzvaný "kredit Cirkevnej hierarchie a Vatikánu " ?!

  JOHNY

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Johny, + 1 ďalší dôvod odvolania k tým Tvojim: zúfalá túžba Mons. Zvolenského po kardinálskej čiapke. Nestáva sa často, aby zo Slovenska vzišiel kardinál, v jednej generácii už vôbec nie. A tu sa objaví niekto, kto dokáže to čo on nie: zapĺňať kostoly a priviesť ľudí k viere. No čo urobí malý človek? Zlikviduje konkurenciu.

   Vymazat
 4. Mám pocit, že článok až príliš detailne rozoberá vzniknutú situáciu. Jednoznačne s autorom súhlasím. Bolo by vhodné článok zostručniť a pritĺcť na dvere všetkých kostolov Slovenska.Rozhodne tam patrí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Súhlasím,...mnohí ľudia majú na vec rovnaký pohľad!!!!!!

   Vymazat
  2. I mnoho lidí v Čechách stojí za arcibiskupem Bezákem!!
   Marta Tomsová

   Vymazat
 5. To je naozaj koniec sveta pre niektorých ľudí z hierarchie, keď zistili, že na Slovensku poslušnosť pápežovi nemôže umlčať hlas svedomia...
  Nuž kocky hodili oni a bol to naozaj hazard!

  OdpovědětVymazat
 6. "Aj arcibiskup Bezák preložil množstvo kňazov a nevysvetľoval veriacim dôvody. Mal na to plné právo."

  Pokud pamatuji CIC, tak i kněz ve funkci faráře má právo stability ve své farnosti. Přeložit ho lze jen za určitých okolností.

  OdpovědětVymazat
 7. Prebudenie musi prist aj do Cirkvi (prehnite aj spiace struktury aj masy). Kauza Bezak je katalyzator. Vdaka autorovi za kvalitne spracovany clanok.
  AK.

  OdpovědětVymazat
 8. Slovenskú katolícku cirkev čakajú v blízkej budúcnosti mega-škandály, oproti ktorým je kauza Bezák malá kauza...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ešte raz ďakujem autorovi za článok. Rád by som si však niečo bližšie prečítal aj o príčinách škandálov priamo vo Vatikáne. Prečo najbližší spolupracovníci pápeža odcudzovali dokumenty? Čo sa to vo Vatikáne vlastne deje? Je ešte pápež de facto ako hlava cirkvi svojprávny? Ako je to s bojom kardinálov medzi sebou? Ako je to s vatikánskou bankou? Môžete bližšie osvetliť, prečo je toľko napätia a škandálov vo Vatikáne? Bolo to aj za pápeža Jána Pavla II? Napíšte o tom niečo. Vďaka. A ak by sa vám podarilo to prepojiť aj s tým, čo sa deje na Slovensku, bolo by to super. Ale to je asi nedostižná investigatíva, hoci som presvedčený, že kauza Bezák je širšia, má prepojenia na záujmy Vatikánu a KBS.

   Vymazat
  2. Moj nazor je ze bol by to len dalsi clanok ktory v kategorii: hypotezy a konspiracne teorie. A tie su dost nebezbecne, lebo niektori citatlia prostejsieho ducha to nevedia rozlisit od reality. Realita je ovela komplexnejsia. Svetom hybu myslienky a tie su dolezite pri predstaviteloch cirkvi a pod. , peniaze atd su uplne pripadkove, podla mna...

   Vymazat
  3. Iba Slovenskú katolícku cirkev?

   Vymazat
 9. Dojemná je starostlivosť bezvercov RKC na Slovensku. Cirkev má hierarchickú štruktúru, pápež môže odvolať každého aj bez udania dôvodov. Takto funguje každá spoločnosť, alebo armáda. V hierarchii sa musí poslúchať.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Súhlasím že:
   1. mnohí zneužívajú celú vec na útoky proti Cirkvi, ale čudujete sa im?
   2. pápež môže odvolať každého aj bez udania dôvodov, ale spôsob akým to prebieha v tomto prípade je smutný (a to som ešte veľmi zdržanlivý).

   A čo sa týka poslednej vety - V hierarchii sa musí poslúchať - spomenul som si na text jednej piesne:

   ... tohle člověk nezmění
   to je Bóží řízení
   ten dojde spasení
   kdo poslouchá rád

   Neptejte se co se zatím skrývá,
   neb jsou véci tajemné co nejsou korbel píva,
   ten má spásu jistou,
   kdo má duši čistou
   kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá ...

   (prepáčte prípadné pravopisné chyby v českom texte)

   Vymazat
  2. Už nežijeme v STREDOVEKU,...ak cirkev vyžaduje platenie daní aj od "neveriacich,"má povinnosť vysvetliť svoje konanie, nehovoriac už o tom, že sa na púvod týchto "konšpirácií" pýtajú samotní veriaci!!!
   A teórie "o poslušnách ovečkách" by sme tiež mohli vynechať....

   Vymazat
  3. Nepíšte o cirkvi, keď všetko sledujete len z vonkajšej strany. Vy nemáte ani potuchu o cirkvi. Vysvetlite vetu, že cirkev vyžaduje platenie dani aj od neveriacich. Odkedy cirkev na Slovensku vyberá dane? Alebo som niečo prespal? Alebo máte na myslí fakt, že kňazi rôznych vyznaní dostávajú od štátu mzdu a vy ako neverec to čiastočne hradíte zo svojej dane? Ak ste myslel na toto, tak sa jednoducho musíte zmieriť s tým, že každému z nás časť dani ide na činnosti, ktoré by najradšej zakázal. Napr platenie politických strán z národného rozpočtu. A čo má povedať človek, ktorého nebaví napr. šport a on sa musí pozerať ako skupinka športovcov míňa nehorázne milióny na uspokojovanie ich vlastných koníčkov z našich peňazi. A tak by som mohol pokračovať do nekonečná.

   Vymazat
 10. Výborná analýza. Nedokážem sa dostať zo šoku, že KB nevie (nechce) jasne pomenovať dôvody odvolania p. Bezáka. Klamanie a polopravdy sa stali pracovnou metódou (alebo stále sú a boli?) KB. Cirkev som ešte nedávno považoval za morálnu autoritu, pilier spravodlivosti a čestnosti... No už dávno mi moje vnútro našepkávalo, že chyba lávky. Že tu niečo veľmi smrdí, že autorita stojí na hlinených nohách. vysvetľoval som si to vysokým vekom biskupov, čo ma mrzelo, že nedokážu nasmerovať krajinu k slušnosti, pokore, pravde. Keď to ani politici spriahnutí s finančnými mafiami nedokážu. KBS a cirkev zlyhali. Nie sú tým pilierom, za ktorý som ich považoval. Kauza Bezák odhalila morálku biskupov, KBC a asi aj cirkvi. Potvrdil sa môj pocit, že táto "inštitúcia" tu nie je pre blaho ľudí, ale pre mamon a moc pre seba. Som z toho smutný.

  OdpovědětVymazat
 11. Veď sa nestalo nič zlé, že ho odvolali.

  OdpovědětVymazat
 12. dakujem za clanok. je to paradoxne dobry pocit ak sa zaujimaju o toto nespravodlive a nepriehladne konanie cirkevnej hierarchie aj ludia z bratskych krajin, urcite to pomaha v tejto nezmyselnej a trapnej situacii nielen p. Bezakovi ale hlavne tomu, aby sa z cirkvi u nas nestala klonovana institucia ktora pouziva brainwashing ako pracovnu metodu. este raz dakujem a verim ze nielen za seba!

  OdpovědětVymazat
 13. ďakujem za záujem o situáciu na Slovensku, vecne rozobraté s prameňmi :-)čo je dôležité, vecná podpora arci Bezákovi, duchovnosti, slobode, pravde...

  OdpovědětVymazat
 14. Velmi dobra analyza, mat takeho hovorcu ina institucia . davno by bol uz vymeneny. Budeme sudeni z kazdeho slova...

  OdpovědětVymazat
 15. Aj ja ďakujem za sumár faktov a postrehov. Som rád, že kauza má medzinárodný dosah, je to záruka, že nebude len tak ľahko zametená pod koberec.

  OdpovědětVymazat
 16. dakujem za velmi dobre spracovany clanok. tiez som velmi sklamany z KBS, mal som o nej ovela lepsiu mienku. myslim ze KBS by potrebovala vymenu uplne vsetkych clenov...

  OdpovědětVymazat
 17. Veľmi precízne, ďakujem.

  OdpovědětVymazat
 18. Vyborna analyza.
  Katolicki funkcionari odkazuju dokonca aj svojim "vlastnym", ze sa do toho nemaju starat. A nekatolici uz vonkoncom nemaju do toho pchat nos.

  Suhlasim, ale ak sa chcu hrat na vlastnom piesocku s vlastnymi pravidlami, nech to robia za vlastne.

  Je nacase odlucit cirkev od statu (aj majetkovo, aj financne) !!!

  OdpovědětVymazat
 19. Som veriaci a tejto kauze sa pokusam hladat pravdu. Naozaj sa nechcem unahlit. Po medialnych vystupeniach arcibiskupa Bezaka som nadobudol presvedcenie, ze nehovori vo vsetkom pravdu - mam na mysli, ci vedel o povode penazi, ktorych prevzatie potvrdil podpisom/resp. mal moznost si ich povod overit prostrednictvom spolupracovnikov (tu myslim hral v mediach necistu hru). Ale nie o tom som hlavne chcel. Ovela viac ma zarazilo vystupenie metropolitu Zvolenskeho na TK (link je v blogu). Tu uz podla mna konci akakolvek "sranda". Nemozem nepovedat - VELMI SA HANBIM ZA TAKEHOTO METROPOLITU! Nechapem ako moze veriaci, dokonca metropolita hovorit alebo odpovedat novinarom a nepovedat doslova nic! Vsetko je nejake tajomstvo, niesom kompetentny. Kristus povedal vase ano nech je ano a vase nie nech je nie. Neviem si predstavit, ze by sa takto spraval Kristus...evanjelisti by nemali, co zapisat. Novy zakon by neexistoval. Z tej ubohosti metropolitu mi je absolutne nevolno!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Voľne nadviažem na Váš príspevok. Áno, cirkevní hodnostári neraz veľa hovoria, ale povedia málo. A ešte menej konkrétneho. Príkladom sú aj kázne. Jednu z nich som si dnes vypočul v priamom prenose Slov. rozhlasu. Neviem, ktorý farár to bol a odkiaľ, ale tomu, čo hovoril, som absolútne nerozumel. A určite som nebol sám. To je ten problém. Sledujem to už dlho. Farári deklamujú mnohé pasáže z písma, ale nevedia ich podať ľudsky, aby si tie, neraz podobenstvá, veriaci vedeli predstaviť a podľa nich sa aj riadiť. Slová plynú rýchlo, nie je čas sa nad nimi zamyslieť, vysvetliť si ich. A v tom bol Bezák majster - vedel sa prihovárať ľudsky, zrozumiteľne. Veď aj Ježiš "bol pohoďák". Ktorý z biskupov to tak vie? farári by tiež mali byť "pohoďáci," aby im ľudia rozumeli... Omša skončí, ale myslím si, že keby ste sa kohokoľvek po nej spýtali, čo si odnáša z kázne, nevedel by povedať, alebo by povedal nejakú univerzálnu všeobecnosť. Ľudia si tak z kostola neodnášajú dobro, ktorému by sme sa mali učiť, ale chaos v mysli, čo sa však ťažko pripúšťa. Načo sú takéto kázne? Čo komu dajú? A hierarchia je s tým spokojná? Takto sa to učí v seminároch? Je to cirkvou každý deň, týždeň, mesiac a rok premárnená šanca. Potom sa čudujú, že kostoly sa vyprázdňujú.

   Vymazat
 20. Svatý otec biskupy jmenuje, svatý otec je také může odvolat. V Cérkvi platí Roma locuta, causa finita. Laudetur Jesus Christus !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je dosť naivné si myslieť, že odvolanie arcibiskupa bolo suverénnym rozhodnutím pápeža. Sv. Otec sa podvedome prezradil aj v liste biskupom Slovenska z novembra 2012, kde zdôrazňuje, že arcibiskupa odvolal sám. Načo zdôrazňovať niečo, čo je úplne samozrejmé a jasne vyplýva z právomocí hlavy cirkvi?

   Vymazat
 21. Čeští katolíci by se měli ptát Baxanta proč se tak ochotně postavil na stranu StBacko-Ľuďáckého křídla RKC. Z logiky věci to musel být on kdo se podepsal pod podezření z "posednutí" (sic!). Nějaká pravda koho to v církvi zajímá. Patrně bylo důležitější, že Bezák nebyl "ten správný" katolík protože si všímal "těch otravných věřících".
  P.S. Pro Baxanta vlak do jedenáctého století je (snad) přistaven na vedlejší koleji.

  OdpovědětVymazat
 22. Čeští katolíci by se měli ptát Baxanta, proč se tak ochotně postavil na stranu StBácku -Ľuďáckého křídla RKC. Že on si ten Bezák všímal "těch otravných věřících"? Jedině správné je zatlouct okna kostelů, aby dovnitř nemohlo světlo (ta novotářská gotika to s tím sklem už vážně přehnala). Pořádně si to tam vyčadit nějakou bylinkou a nejlépe stavebně oddělit oltář od toho plebsu, kterej tam z nějakého důvodu pořád leze z ulice a ruší při odříkávání latinských formulek. Když ty kostely zavřete, tak se už mezi sebou dohodnete, že jste ti nejzbožnější a v podstatě svatí. Můžete si upravit datum zpět na jedenácté století, zakázat používání nuly v matematice, cvičně mezi sebou někoho vylosovat a pak ho sfajrovat na náměstí. V dalším kroku se zbavíte toho otravného "židovského gymnasty" kterej furt otravuje s tím, že je prej pýcha smrtelný hřích a konečně bude ta církev šlapat.

  OdpovědětVymazat
 23. Martin, mas zly preklad konstitucie Pastor aeternus. Nepise sa tam, ze moc papeza nemoze prekazat, ale ze papezova moc nijako neubera z moci biskupa, co je rozdiel.

  Navyse odporucam nevytrhat z kontextu, ale citovat aj zvysne odseky tretej kapitoly. Su velmi poucne, odporucam precitat. Z nich jasne vidiet, ze (aj ked sa vam to nepaci) papez ma plnu moc nad Cirkvou a teda Bezaka odvolat bez problemov moze.

  Cely text je samozrejme volne dostupny na webe aj v anglictine.

  OdpovědětVymazat
 24. Martýrium slovenskej cirkvi sme si nechali zobrať za misu šošovice.
  Rozkol nastal medzi hierarchiou a medzi rehoľníkmi.
  Myslím si, že nastal čas, aby sme ako veriaci požadovali vernosť našej hierarchie pápežovi. Je paradoxom, že práve na ňu sa odvolávajú, ale sami ju zrejme nedodržujú.
  Paradoxom je tiež, že silnejú náznaky spolupráce hierarchie s politickou mocou. Najprv to bolo KDH, ale po jeho postupnom rozpade sa začína orientácia na Smer. Pravdu má bloger nado mnou, ktorý píše, že nás čakajú väčšie kauzy, ako O. Bezák. KBS nechá rečniť počas bohoslužieb 15. augusta 2012 na púti v Nitre Fica, neprotestuje pri obmedzovaní cirkevného školstva, ale len napíše protestný list, ktorý dokonca ani nemá potrebné náležitosti petície, chová sa ako štrajkokaz, O.Zvolenský napíše pozdravný článok do vianočného čísla straníckeho časopisu Smer. Vôbec nevadí, že poslankyňa Smeru Beňová - Flašíková v Europarlamente bojuje za homopráva, potraty, eutanáziu a pod. úplne mimo požiadavok Charty ľudských práv EÚ.
  Pokiaľ nebude odluka cirkvi od štátu, keď budú musieť veľmi bojovať o každú dušu, potom sa budú naši páni ináč správať. Chudoba ich naučí.

  OdpovědětVymazat
 25. Arcibiskup Zvolenský je vedený v zoznamoch ŠtB ako dobrovoľný spolupracovník. O to síce popiera, ale popiera aj Sokol, že spolupracoval so ŠtB, hoci sú na to dôkazy. A nezabúdajme, že Zvolenský
  bol pomocný biskup Trnavsko-bratislavskej arcidiecézy, ktorej arcibiskupom-metropolitom bol Sokol...Žiaľ, slovenskú cirkev vedie antisemitské ľudácke vedenie, ktor´sa vidí v tzv. Slovenskom štáte z r. 1939-1945.A Kováčik - každý, kto ho pozná, vie, že ide o bezohľadného karieristu, ktorý je ochotný za kariéru zradiť aj samotného Krista. Prezývajú ho Otec lži. A vieme, kto je v Apokalypse takto označovaný.

  OdpovědětVymazat
 26. A uz si ranajkoval? Niekedy clovek z hladu trepe blbosti:)

  OdpovědětVymazat
 27. Čo je toto aký web ??? Čo sleduje?? Kto to tu platí a udržuje pri žívote??? Ďalší sračkári platení za rozbíjanie Katolickej Cirkvi????

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V chronologii diskuzie je tvoj prispevok zufaly .

   Vymazat
  2. Súdruhovia gardisti, pardón komunisti, pardón "praví rímskokatolíci!" Len si zastávajte svojich eštebáckych súdruhov biskupov, hovorcu KBS notorického klamára Kováčika, či ďalších kňazov eštebákov tentoraz z Východu (Mordel a jemu podobní "vernÍ a poslušní kňazi "). Myslím tým najmä toho pána sračkára, ktorému rozbíjajú jeho Katolícku cirkev, ktorý však zabúda, že katolícka cirkev, to nie sú len Rímskokatolíci. Ďalej pána nenajedeného, ktorý má starosť, že "osočovateľ" jeho milovanej ľudáckej cirkvi neraňajkoval a ostatných pohrobkov maďaróna Tisa, židobijcu Šaňa Macha, gardistu Pavla Čarnogurského a podobných "politikov", ktorí za vojny paktovali s komunistami Novomeským a Husákom, potom sa pretransformovali na komunistov a dnes sú tí najvernejší a poslušní rímskokatolíci. Vám vadí takáto trefná analýza, lebo Vás irituje a vyrušuje ako Herodesa, keď ho navštívili Traja králi z Východu! A ešte rada - PREšUDUJTE SI VIACEJ KÓDEX KANONICKÉHO PRÁVA A MATERIÁLY I. A II. vATIKÁNSKEHO KOCILU - POTOM NEBUDETE TRIESKAť TAKÉ VOLOVINY, žE PÁPEž JE NEOMYLNÝ VžDY A VšADE A PODOBNÉ NEZMYSLY.Ale to je ako vždy - najviac kričia hlupáci, lebo len tým je všetko jasné. Da, vso jásno, továrišči!

   Vymazat
 28. Ako hovoril soudní rada Vacátko " nic není náhoda - náhoda je boh"
  Dnes v noci bola na ČT výborná diskusia s českým psychológom F. Koukolíkom. ďakujem autorovi tejto brilantnej analýzy. Teraz už viem, že súčasní predstavitelia RKC na Slovensku sú DEPRIVANTI.

  OdpovědětVymazat
 29. Ak má niekto osemdesit účtov v banke (pracovnici v banke o tom vedia svoje, ale podpísali mlčanlivosť o bankovom tajomstve) asi je to choré. Z vráteného majetku-reštitucii sa im nafukli brucha, ale od správcu sa vyžaduje vernosť hovorí sv.Pavol. Spravovať majetok verne (mimochodom dedičstvo otcov) sa kňazi často modlia v breviari a Janko so Stankom dostali strach,že im na to prídu, tak zautočili ako prvý. Dobre známosti,peniaze, sprievodné listy plné falošných obvinení napísané v noblesnom štýle urobia čo chceme.Bojíš sa že ti vezme kardinálsku stoličku? Robko je populárny ,ľudia ho majú radi.Kto akymi zbraňami bojuje,... sám do nej padne.
  Keď sme pri tých listoch už v tom mate prax,to nabudúce o bisk.FILLOVI.

  OdpovědětVymazat
 30. O peniaze ide vždy až v prvom rade, vravieva istý Klaus. Skutočným dôvodom odvolania Bezáka je nebezpečné vyšetrovanie tunelovania a prania špinavých peňazí ŠTBákom Sokolom a jeho výkonným práporčíkom ŠTBákom Náhlikom. Príležitosť na likvidáciu tohto nebezoečia nastala po úmrtiach biskupov Tondru a hlavne Baláža (na toho ŠTBáci útočili už za Mečiara). Dnes tento sliz plne ovládol alebo zastrašil KBS, citujem básnika: "ŠTBák sa objal s eSeSákom".
  Českí biskupi a veriaci by sa mali stále pýtať Baxanta, prečo sa prepožičal na špinavú robotu v prospech ľudáckeho krídla v slovenskej provincii RKC.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s Tebou.., doufám, že budu mít dostatek odvahy k tomu, abych se osobně Baxanta na toto zeptal, jakmile ho jen potkám.
   Pavloš

   Vymazat
 31. Vdaka za velmi dobry clanok.

  OdpovědětVymazat
 32. Zatiaľ z vecnej stránky najlepšia analýza.Chýba mi tam len koment k Zvolenskeho výroku, že "Bezakovým odvolaním sa cirkev na Slovensku očistila".Ak takýto výrok vyslovil (kedže o ňom vieme len z médií), nasledovali by závažne implikácie, typu, že Bezak je nejaký špinavý a pod.Ak ho nevyslovil, mohol a mal sa verejne od neho dištancovať, čo Zvolenský neurobil - kto mlčí, ten svedčí...
  Ešte niečo.Z môjho pozorovania zdola môžem uviesť, že cirkev na Slovensku nikdy, ani za socializmu nebola na tom tak zle, ako je teraz.
  Vtedy ju očiernovali vládnuci, dnes si sama vo svojej hierarchickej štruktúre privodila na seba tie najhoršie hodnotenia u bežných ľudí...

  OdpovědětVymazat
 33. len maly postreh, Cirkev, tajomne Kristovo telo, sa deje, zije, bez ohladu na to, ake sarvatky mame my, katolici na rovasi, ci sme radovi veriaci, alebo biskupi. kazdy je na ceste, kazdy bud chce, alebo chce menej, alebo nechce, alebo mozno prave nie je schopny a potrebuje viac casu, vidiet seba v pravde. napriek vsetkemu sa aj tak po celom Slovensku ludia obracaju k Bohu, modlia za Cirkev pri kazdej jednej svatej omsi, dokonca je na Slovensku miesto s 24h vylozenou sviatostou, a ludia maju 24h bdenie a adoraciu. Kristus Cirkev buduje aj vtedy, ked material nie je prave vyberovej kvality. tym nechcem tvrdit, ze nie je treba klast otazky, v pripade Bezaka ich je nezodpovedanych akosi vela, no tvrdit, ze vieme, ci je Cirkev v zlom stave, to su ludske kriteria, nemyslim, ze nam prinalezi Cirkev hodnotit..

  OdpovědětVymazat
 34. Obávam sa, že rok 2012 bude mať na osud rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku podobný dopad, ako deň letného slnovratu roku 1621 u Vás, v Čechách.

  OdpovědětVymazat
 35. Vsetky clanky uvedene na tejto webovej stranke su velmi dobre spracovane. Dakujem

  OdpovědětVymazat
 36. Naozaj pekná analýza odvolania R. Bezáka. Mne osobne najviac vadí, že tí, ktorí teraz hovoria "s poslušnosťou príjmite rozhodnutie Sv. Otca" neboli ochotní s poslušnosťou prijať rozhodnutie Sv. Otca, keď o. Roberta Bezáka vymenoval za trnavského biskupa a veľmi škaredo (a povedal by som priam nekresťansky) osočovali Mons. Bezáka vo Vatikáne. Modlím sa, aby tí, ktorí toto urobili, začali konať pokánie a naprávať tento svoj hriech skôr ako sa budú musieť postaviť pred Stvoriteľa (a niektorí z nich, zdá sa, už od toho naozaj nie sú ďaleko, ak vezmeme do úvahy priemerný vek, ktorého sa slováci dožívajú). Zároveň sa modlím aj za Roberta Bezáka, aby statočne a s pokorou niesol tento svoj kríž. Verím, že len potom bude platiť: "kde sa rozmohol hriech, sa ešte viac rozliala Božia milosť", a že toto všetko Boh premení na ešte väčšie dobro.

  OdpovědětVymazat
 37. "Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca."

  V celej ne-komunikácii prípadu zo strany oficiálnych cirkevných štruktúr mi rezonujú v hlave tieto slová z 15. kapitoly sv. Jána - fatálne chýba tento prístup.

  Článok je trefná analýza. Možno je v nej dosť hypotéz, ale prečo sa báť ich vysloviť? Ide predsa o pravdu, nie o strach.

  OdpovědětVymazat
 38. Prosíme podporte otvorený list slovenských katolíkov Sv. Otcovi ohľadom odvolaného arcibiskupa a šírte ďalej.
  Ďakujeme Vám.

  http://pastorbonus.sk/en-sua-santita-benedetto-xvi/

  OdpovědětVymazat
 39. Komunisti na Slovensku stoja v úžase:
  40 rokov sa snažili zničiť katolícku Cirkev - a nepodarilo sa... Teraz vidia, že stačilo jej dať slobodu - a zničí sa aj sama - vo vlastnej réžii...
  Kresťania na Slovensku stoja v úžase: v marci r.1988 sa nechali na Sviečkovej manifestácii polievať vodnými delami a mlátiť obuškami - lebo sa chceli domôcť vymenovania chýbajúcich biskupov...S rizikom existenčného ohrozenia podpisovali Navrátilovu Petíciu za biskupov.....Teraz nie sú si istí, či to stálo za to...

  OdpovědětVymazat